مجموعه توربین گاز به همراه کمپرسور فرآیندی (توربوکمپرسور) و یا پمپ (توربوپمپ)

کمپرسورهاي گريز از مرکز و پمپها به صورت گسترده در صنايع نفت و گاز، اعم از صنايع بالادستي، مياندستي و پاييندستي مورد استفاده قرار ميگيرند. از توربين گاز محرک مکانيکي ميتوان جهت رانش کمپرسورها يا پمپها استفاده نمود تا از ترکيب توربين گاز با آنها، مجموعههاي توربوکمپرسور و توربوپمپ حاصل گردد.
مجموعههاي توربين گاز به همراه کمپرسور فرآيندي يا پمپ، کاملا يکپارچه و عملياتي بوده و با سيستمهاي اضافي و فرعي مورد نياز تجهيز شده است. از آنجا که اين مجموعهها به صورت خاص براي کاربرد صنعتي تهيه شده است، داراي ابعاد و اجزاي فشرده بوده و اجزاي سبک آن به کمترين فضا براي نصب نياز دارند. همچنين طراحيهاي ارائه شده براي يکپارچهسازي (Packaging)، هزينه، زمان، مواد و نيروي کار مورد نياز براي نصب و راهاندازي را به ميزان قابل توجهي کاهش ميدهد. علاوه بر ويژگيهاي استاندارد اين مجموعه ها، ليستي از تجهيزات اختياري نيز براي برطرف نمودن نيازهاي مربوط به نصب و کارکرد مشتري موجود است.
شرکت مديريت پروژههاي توربين ارکان ايرانيان متناسب با نياز مشتريان و بهرهبرداران و با توجه به شرايط عملکردي مورد نظر آنها، خدمات طراحي، بهينه سازي، ساخت، تأمين، نصب و راهاندازي را براي مجموعههاي توربوکمپرسور و توربوپمپ ارائه مينمايد.