خدمات و مجموعه هاي توربين گاز

شرکت مديريت پروژههاي توربين ارکان ايرانيان به عنوان يکي از شرکتهاي تابعه گروه توربين ماشين خاورميانه با توجه به قابليتها و توانمنديها در ارائه انواع مجموعههاي يکپارچه توربوژنراتور، توربوکمپرسور و توربوپمپ و با توجه به تجربيات گذشته و کيفيت محصولات و خدمات قابل ارائه، از توربينهاي گاز ساخت شرکت سولار به ويژه توربين گاز سنتار، در طراحي، يکپارچهسازي و توليد انواع مجموعهها بهره ميگيرد.

در حال حاضر کليه اقلام يدکي اين نوع توربين در مجموعه گروه توربين ماشين خاورميانه توليد ميشود که در صورت نياز به پشتيباني در قالب واحدهاي خدمات پس از فروش به همراه تعميرات اساسي کامل به مشتريان ارائه ميگردد.کليه محصولات شامل قطعات، مجموعهها و انجام تعميرات اساسي ۱۰۰% توسط اين شرکت گارانتي ميگردد.

همچنين بر اساس نيازمنديهاي عمليات بهرهبرداران، خدمات مذکور براي مجموعههاي توربوپمپ، توربوکمپرسور و توربوژنراتور متناسب شرايط پروژههاي EPC در گروه شرکتهاي توربين ماشين خاورميانه تدارک ديده شده است و به همراه خدمات گارانتي و خدمات پس از فروش و پشتيباني ۱۰ساله ارائه ميگردد.

به دليل تکنولوژي بالاي طراحي در توربينهاي سولار سنتار و سهولت استفاده در شرايط عملياتي، بيش از ۳۰۰۰ دستگاه از اين خانواده در صنايع مختلف دنيا در حال بهرهبرداري ميباشند. با توجه به طراحي پايه سايت هاي بهرهبرداري و ايستگاه‌هاي خطوط انتقال نفت و گاز شرکت ملي نفت ايران و در نظر داشتن مقادير دبي توليدي قابل استحصال از چاه‌ها، حدود ۱۳۰ دستگاه از توربين‌هاي گازي سولار سنتار ۴۰ جهت رانش کمپرسور و پمپ‌هاي شرکت‌هاي بهره‌برداري نفت و گاز در کشور نصب شده و در حال بهره‌برداري هستند که هم اکنون گروه شرکت‌هاي توربين ماشين خاورميانه برنامه‌ريزي ويژهاي را در راستاي بهره‌برداري از اين تجهيزات، بومي سازي تعميرات اساسي آن در طرح‌هاي EPC و همچنين ارتقاء آنها در صورت نياز مشتري تدارک ديده است.