مجموعه‌های تولید همزمان برق، حرارت و آب شیرین

سامانههاي توليد همزمان برق و حرارت با استفاده از توربين گاز جهت رانش ژنراتور و توليد برق استفاده شده و در کنار آن از بازيافت انرژي گازهاي خروجي از توربين، بخار داغ نيز توليد ميگردد. از بخار توليدي در سامانههاي بازيافت حرارت ميتوان در پيش گرم كردن هواي احتراق، پيش گرم كردن كوره، پيش گرم كردن و خشك كردن گاز ، توليد برق در توربين بخار، توليد بخار فشار بالا جهت فرايندهاي خاص، پيش گرم كردن سوخت، گرم كردن محيط، گرم كردن هواي جبراني، پيش گرم كردن آب تغذيه ديگ بخار، روانسازي روغنهاي صنعتي و تهيه حرارت لازم در بخش ژنراتور سيستمهاي تبريد جذبي استفاده نمود.

ويژگي ها و مزايای سامانه توليد همزمان برق و حرارت:

 • افزايش بازده حرارتي از كمتر از ۳۰ درصد به بيش از ۸۰ درصد
 • حذف اتلاف انرژي در شبکه توزيع
 • تنظيم ولتاژ، بهبود ضريب قدرت و بهبود كيفيت توان
 • افزايش پايداري و امنيت فني سيستم قدرت
 • توسعه سياستهاي پدافند غيرعامل
 • مجموعههاي آب شيرينکن يکي از متداولترين و کاربرديترين روشها جهت تأمين آب مورد نياز در مناطق خشک و کم آب ميباشند.سامانه توليد همزمان برق و آب شرب شامل موتور توربينگاز، سيستم بازياب حرارت، سيستم آب شيرينکن حرارتي (MED) و يا سيستم آب شيرينکن غشائي (RO) است که با توجه به نياز بهرهبردار قادر است برق و آب شيرين با ظرفيت و کيفيت متغير، جهت استفاده در مصارف آشاميدن، کشاورزي و صنعتي، توليد کند.

  مزاياي مجموعه توليد همزمان برق و آب شيرينکن ترکيبي:

 • توليد آب و برق به صورت پراکنده در مجاورت محل مصرف و کاهش هزينه توسعه و نگهداري شبکه انتقال
 • استفاده همزمان از مزاياي آب شيرينکنهاي حرارتي و غشائي و کاهش معايب مجموعه
 • توليد آب شيرين با هزينه عملياتي نسبتا پايين
 • استقلال واحد آب شيرينکن از شبکه برق سراسري
 • کاهش حرارت ورودي به محيط و اثرات گرم شدن زمين و کاهش توليد آلاينده‌ها
 • امکان تغيير ظرفيت و کيفيت آب توليدي متناسب با کاربري و برق توليدي مورد نياز
 • توسعه سياستهاي پدافند غيرعامل