صفحه اصلی

شرکت مديريت پروژههاي توربين ارکان ايرانيان با ايجاد بستري مناسب در قالب همکاريهاي گسترده با دانشگاههاي صنعتي مطرح کشور از يک سو و پروژههاي صنعتي از سوي ديگر، دفتر مهندسي و طراحي پايه خود را تشکيل داده است. اين مرکز با ارائه خدمات طراحي و مهندسي مجموعههاي توليد همزمان برق، حرارت و آب شيرين و يا مجموعههاي توليد نيروي محرکه مکانيکي (توربوپمپ و توربوکمپرسور) متناسب با نيازمنديهاي پروژههاي EPC در خدمت بهره برداران ميباشد.

اين شرکت کليه خدمات مهندسي اعم از مهندسي معکوس، تحليل، طراحي و ارتقاء ماشينهاي دوار در کلاس زير ۲۰ مگاوات و همچنين تأمين و يکپارچهسازي سيستم‌هاي بر پايه توربين گاز را ارائه مي‌دهد. اهم اين خدمات به شرح ذيل مي‌باشد:

  • طراحي، تحليل، تست و ارتقاء توربين گاز
  • طراحي، تحليل، تست و ارتقاء کمپرسورهاي گريز از مرکز
  • طراحي، مهندسي و بروزرساني سيستم‏هاي کنترل
  • توسعه شبيهسازهاي عملکرد و نرم‌افزارهاي تحليل و طراحي ماشينهاي دوار
  • طراحي، مهندسي و ساخت سامانه‏هاي تست مورد نياز در صنايع مرتبط (نفت، نيرو و...)
  • طراحي، مهندسي و تأمين مجموعههاي توليد همزمان برق و حرارت (CHP) و برق و آب شيرين بر پايه توربين گاز
  • طراحي، مهندسي و تأمين مجموعههاي توربين گاز در قالب توربوژنراتور، توربوکمپرسور و توربوپمپ متناسب با نيازهاي عملياتي بهره‌برداران در پروژههاي EPC، خدماتي، اداري و مسکوني
  • مديريت پروژه‏هاي EPC در زمينه‏هاي توربين و کمپرسور